Nieuwsbrief Stichting Open Duinen 

Beste donateurs en belangstellenden,

U heeft waarschijnlijk gezien dat het aantal grazers langs de Strandweg de laatste paar jaar wel erg snel toenam.
De administratie van de geboortes van de kalveren en het aanbrengen van oormerken ging niet volgens de wettelijke regels. Dit noodzaakte ons om de samenwerking met de beheerder op te zeggen.
Staats Bosbeheer heeft ons heel goed geholpen met de afwikkeling van die registratie. Dit alles heeft ertoe geleid dat de Stichting Open Duinen geen eigen kudde meer wil aanhouden.

Op 11 juli 2019 hebben wij de kans benut om de kudde tussen Middenpad en Verklikkerpad te verkopen om zo het gebied in de toekomst te laten begrazen onder toezicht van Staats Bosbeheer.

Zij zijn namelijk nu al verantwoordelijk voor het beheer van het erachter gelegen gebied en van het gebied rechts van het Verklikkerpad. Een samengevoegde begrazing ligt dan ook voor de hand.

De koper is een boer uit Strijen en hij zal het grootste deel van de kudde daar in een natuurgebied laten grazen. De komende tijd zal besproken worden wat er met de vijf koeien links van het Middenpad gaat gebeuren en wordt met Staats Bosbeheer afgesproken hoe de toekomstige begrazing het best geregeld kan worden. Beider uitgangspunt is dat het gebied ook de komende decennia door middel van begrazing opengehouden zal worden zoals in de Natura-2000-plannen voor het gebied vastgesteld is.

Omdat de strook langs de Strandweg eigendom van diverse particuliere eigenaren is, zal de Stichting Open Duinen de belangen daarvan zo goed mogelijk blijven behartigen.

Wij verwachten u in september/oktober verder te kunnen informeren over de details van de beoogde samenwerking met Staatsbosbeheer.

Dat de strook langs de Strandweg weer zo fraai en open geworden is, danken wij mede aan de steun die u in de afgelopen jaren aan onze stichting gegeven heeft.

Met vriendelijke groet,
Stichting Open Duinen,


Clemens Vehmeijer (0621551318)
Hans van der Geur
Cees van Cleef
Frits Buningh