Aan de donateurs en belangstellenden van Stichting Open Duinen.

Langs deze weg brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en plannen van onze stichting.

Allereerst kijken we terug op een zeer geslaagde Natuurwerkdag. Op 4 november is er door veel vrijwilligers, bestaande uit zowel volwassenen als scouting, gewerkt in de percelen links en rechts van het Middenpad om deze gebieden vrij te maken van de vogelkers. Het was een gezellige en nuttige dag en er is hier tezamen met Staatsbosbeheer en Stichting Landschapsbeheer Zeeland veel werk verzet.
Wel is het duidelijk dat we voor de komende jaren nog een uitdaging hebben om de exoot vogelkers nog verder terug te dringen.
Wij zijn voor de Natuurwerkdag gesteund en gesponsord door Bakkerij Sonnemans met verse bolussen en De Schouwse Boer waar de lunch kon worden genuttigd.

Voor de komende maanden staan veel werkzaamheden op stapel.
Met de eigenaren van het “ populierenbos” zijnde het bosgebied dat links ligt van het Middenpad en het daarnaast gelegen terrein is de Stichting overeengekomen dat zij het beheer over die terreinen mag gaan voeren. De provincie Zeeland is bereid in het kader van de Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS-regeling) de Stichting daarbij financieel te ondersteunen echter uitsluitend indien wij maatregelen nemen die het herstel en behoud van de voor het Natura 2000 gebied “ De Kop van Schouwen” kenmerkende soorten en leefomgeving bevorderen. Het doel daarbij is het oorspronkelijke duin-bos dat nu overwoekerd wordt door onder andere de populieren beter tot zijn recht te laten komen. Dit duin-bos bestaat uit vaak oude elzen, essen en eiken. Hiervoor dienen alle populieren rond het bos gerooid te worden. Tevens moeten andere exoten geruimd worden, waarbij gedacht moet worden aan de vogelkers, een aantal dennen en paardenkastanjes. Voorts zal er een deel van de stikstofrijke grond afgeplagd worden en zullen er twee drinkpoelen worden aangelegd. Dit gebied zal ook opnieuw omheind worden met prikkeldraad en aangesloten worden op de andere door ons beheerde gebieden. Enige, doch beperkte overlast aan de Strandweg kan het rooien van de populieren de komende maanden wel met zich meebrengen. Echter na afloop zal een mooi verzorgd maar wel oud en oorspronkelijk duin-bos tevoorschijn komen.

Staatsbosbeheer zal nog dit jaar een vee-tunnel aanleggen onder het Middenpad. Deze vee-tunnel komt te liggen net voor de splitsing van het voetpad en ruiterpad.
Met Staatsbosbeheer is afgesproken dat we voor het eind van het jaar een samenwerkingsovereenkomst sluiten voor het hele gebied, dat omzoomd wordt door het Verklikkerpad, Vuurtorenpad, Struinpad en de percelen die reeds vallen onder het beheer van onze Stichting.
In dit hele gebied zullen vanaf eind van het jaar de runderen van de Stichting kunnen rondlopen en actief meehelpen aan het bestrijden van vogelkers en verschralen van de duinen.

Met vriendelijke groet.

C.A.C.M. Vehmeijer
Voorzitter Stichting Open Duinen