Stichting Open Duinen beheert op dit moment gebieden gelegen direct aan de Strandweg. Dit zijn allemaal terreinen die eigendom zijn van particulieren en vallen binnen de Natura 2000 regeling. De westelijke gebieden zijn samen ongeveer 4 hectare groot en de oostelijke gebieden zijn ca. 14 hectare groot. In totaliteit beheert Stichting open Duinen nu 18 hectare.

Bij Open Duinen leefde de wens om de door haar beheerde gebieden te kunnen verbinden met het achterliggende gebied dat eigendom is van het Waterschap Scheldestromen en dat ligt tussen het Verklikkerpad, Vuurtorenpad en het Struinpad (zandpaadje door de duinen tussen Verklikkerpad en Vuurtorenpad) zodat er één kudde runderen in kan lopen. Door de natuurlijke begrazing zal het gebied ook gaan verschralen en uiteindelijk zal het duinlandschap weer zijn oorspronkelijke karakter terugkrijgen.

Staatsbosbeheer treedt namens het Waterschap op als beheerder en met haar is Open Duinen sinds 2015 in overleg om te komen tot een samenwerkingsvorm waardoor de wens van Open Duinen in vervulling gaat. Het gebied wordt uitgebreid met ca. 33 hectare waarmee het totale gebied ongeveer 51 hectare zal bedragen.

Wat gaat er gebeuren?

Om het gebied Verklikkerpad, Struinpad Vuurtorenpad wordt een hek geplaatst en dit gebied wordt toegevoegd aan de twee door Open Duinen beheerde gebieden. De koeien van Open Duinen kunnen dan ook door dit achtergebied heen trekken. Vervolgens worden de gebieden door een veetunnel onder het Middenpad met elkaar verbonden.
Het deel achter de oostelijke weide is inmiddels gereed en nadat alle koeien gekalfd hebben kan het scheidingshek tussen ons gebied en het Staatsbosbeheer gebied worden verwijderd. Na het broedseizoen zullen de werkzaamheden aan het gebied westelijk van het Middenpad afgerond worden. Tevens is de verwachting dat de veetunnel dit najaar geplaatst wordt.

Overige activiteiten

Rond de huidige westelijke en oostelijke weides is er afgelopen jaar een nieuw hekwerk geplaatst. Dit hekwerk dat Open Duinen met steun van Provincie Zeeland heeft kunnen bekostigen moet ongeveer 10 jaar meegaan.
Tevens hebben we het gebied dat ligt direct links van het Middenpad en grenst aan de Strandweg vrij kunnen maken van vogelkers en andere exoten die niet thuis horen in de duinen. Dit gebied zal ook met het achtergebied verbonden worden zodat koeien ook hier kunnen grazen.