Beste sponsoren van Stichting Open Duinen,

Het wordt weer eens tijd om jullie op de hoogte te brengen over wat er in 2014 is gebeurd en wat de plannen zijn in 2015.

Allereerst heeft onze voorzitter Piet Vlasblom, eind vorig jaar, besloten zijn functie neer te leggen. De functie wordt tijdelijk ingevuld door Marianne Embregts. Zij is al enige jaren bestuurslid van de stichting.

Er zijn 2 voederkralen gekocht omdat het verlies van het hooi vrij groot is als het op de grond neergelegd wordt. De koeien en stieren gaan erin liggen en poepen erin en logisch dat ze het dan niet meer eten. En aanhangers vol hooi in het duingebied is geen fraai gezicht.

2014 is eveneens een jaar geweest waarin het bestuur heeft gekeken naar mogelijkheden om de huidige gebieden aan de Strandweg te Nieuw-Haamstede uit te breiden.

Er is contact gezocht met Staatsbosbeheer die het gebied beheert (eigendom van het Waterschap) dat gelegen is tussen de door Open Duinen beheerde percelen langs de Strandweg en de zeereep.

Gesproken is over de mogelijkheid om het aangrenzende gebied tot aan het struinpad open te stellen voor de koeien. Hierdoor kan de oprukkende vogelkers in dit stuk worden aangepakt.

De eerste gesprekken waren zeer positief en in de loop van het jaar 2015 zal het tot een besluit moeten komen.

Bovenstaande ontwikkeling valt samen met de wens om te komen tot een herstel van het duinbiotoop. Hiervoor wordt vanuit de overheid subsidie ter beschikking gesteld. Open Duinen wil hiervan graag gebruik gaan maken. Dit geldt ook voor Staatsbosbeheer. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen dient een plan van aanpak “pas maatregelen” te worden ingediend. Hiervoor is Stichting Landschapsbeheer Zeeland gevraagd om hieraan mee te werken. Daar deze procedure ook geldt voor Staatsbosbeheer zijn er nu gesprekken gaande tussen Staatsbosbeheer, stichting Landschapsbeheer Zeeland en Open Duinen om te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak.

Ook hiervoor geldt dat midden 2015 er een plan op tafel moet liggen en dat de subsidieaanvraag moet worden ingediend.

Dit is dus ook de reden waarom er op dit moment geen koeien en stieren worden geslacht. Als het gebied groter wordt hebben we ze nodig.