Het gebied tussen Nieuw-Haamstede en campings langs de Maireweg is onderdeel van het natuurmonument Kop van Schouwen. In het najaar van 2005 vonden in dit gebied werkzaamheden plaats om nieuwe kansen te creëren voor karakteristieke duinvegetaties. Door het graven van laagtes ontstaan er in de natte periode vochtige plekken in het gebied. Ideale leefomstandigheden voor plantensoorten van natte duinvalleien zoals parnassia en moeraswespenorchis. Ook amfibieën als de rugstreeppad, hei- en boomkikker kunnen zich in de vochtige laagtes voortplanten. De grond die uit de laagtes komt wordt gebruikt om lage duintjes te creëren. In dit droge zand leggen zandhagedissen hun eieren. Plaatselijk gaat het duingrasland over in een gevarieerd duinstruweel met soorten als duindoorn, meidoorn en egelantier. Staatsbosbeheer streeft ernaar om het gebied te beheren met runderen en pony’s.

In de afgelopen jaren is het watersysteem van Nieuw-Haamstede onder handen genomen. Het teveel aan regenwater kan met de uitvoering van dit project tijdelijk worden opgevangen in de Maire. Om problemen verderop in het watersysteem te voorkomen worden de laagtes in het gebied bij overvloedige regenval gebruikt als buffer. In deze laagtes komt bij hevige regenval ongeveer een decimeter water te staan. In de droge periode zakt het water weg tot 80 cm onder het maaiveld.